De LC hat spitigernôch net helendal begrepen dat ús stik net oer stavering gong, mar doch moai dat it sa fluch pleatst is.

De LC hat spitigernôch net helendal begrepen dat ús stik net oer stavering gong, mar doch moai dat it sa fluch pleatst is.

Posted in: stavering.
Last Modified: mei 3, 2013