De ôfrûne dagen wurdt der wer wakker skreaun en wreaun oer de Fryske stavering en in standertwurdlist foar it Frysk. Ik haw it argyfbestân oanfolle mei de resinte stikken, wêrûnder in pear stikken dy’t te krijen hawwe mei de kommisje-Bloemhoff. It argyf is as pdf-bestân te downloaden op https://www.henkwolf.nl/wp-content/uploads/staveringswiziging_argyf.pdf

Posted in: stavering.
Last Modified: oktober 13, 2014