Fan 28 febrewaris oant en mei 11 maart hat It Nijs in rige kollums fan my publisearre ûnder de namme ‘Staveringssurprizes’. De kollums geane oer wizigingen yn de Fryske stavering en litte foaral sjen dat dy in stik stranger is as de besteande skriuwpraktyk. Dit binne se:

1. Mei de moter op fekânsje
2. De revolusjonêre kapusjon
3. Ofbrekregels
4. It fallisemint fan it fûllearbelied
5. In brêge tusken Skandinaavje en Grut-Brittanje
6. Op it Hearrenfean
7. In hollannisme
8. Oanskôglik ûnderwiis
9. De midsieuske Sieu
10. Kom by de klub!
11. Dêr wied er al
12.De Kroaat jout in reäksje op ‘e koalysje

Posted in: stavering.
Last Modified: maart 11, 2015