Ynternasjonaal wurdt goed ûnderwiis yn ‘e memmetaal gauris beskôge as minskerjocht. Soe Fryslân net ek op dy manier begjinne moatte te tinken? Yn in stik op de site fan De moanne haw ik it deroer.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]