Yn septimber wie yn ferskate media te lêzen dat dialektpraters minder fertsjinnen as net-dialektpraters. De berjochten wienen basearre op ûndersyk fan de ekonoom Jan van Ours. Okkerdeis krige ik syn paper en it ûndersyksresultaat hie wat mear nuânse as dat de media ús leauwe litte woenen. Doch haw ik by de konklúzje wat betinkingen. Yn in opinystik op It Nijs haw ik dy út ‘e doeken dien.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]