Ofrûne wike siet ik mei in groep studinten Frysk fan NHL Stenden yn Flensburg en Noard-Fryslân. Us studinten ha de studinten Frysk fan de Europa-Universität Flensburg ynterviewd oer har stúdzje. Wy ha fierder twa kolleezjes mei folge en in útstapke makke nei Noard-Fryslân ta.

[Klik hjir foar foto’s fan hegeskoalle-aktiviteiten.]