It ûnderwerp ‘bynwurden fan ferliking’ komt yn sawol it Nederlânsk as it Frysk geregeldwei op it aljemint. Der binne twa fragen oan ferbûn dy’t gauris ta diskusje liede: krijt men nei in meartrime ‘a(l)s’ of ‘dan’, en: krijt men de subjektfoarm of de objektfoarm fan it persoanlik foarnamwurd.

Ik ha der nei oanlieding fan in stik fan Ed Knotter in snipel oer skreaun. Earder hie ik it ûnderwerp foar it Nederlânsk ek alris by de kop. Marc van Oostendorp hat dêr doe in stikje oer skreaun. Foar it Frysk Deiblêd haw ik der lang lyn ek in snipeltsje oer skreaun.

[Klik hjir om myn snipel op itnijs.frl te lêzen.]

[Klik hjir foar Marc van Oostendorp syn stik op neerlandistiek.nl.]

[Klik hjir foar myn snipel út it FD, hy stiet op side 40.]