De ôfrûne fiif wike hat ItNijs.nl ûnder de namme Academia Franekerensis in rige minykolleezjes pleatst dy’t kollega’s en ik opnaam ha. It binne allegear Frysktalige lêzingen foar in breed publyk.  Ik slút de rige ôf mei it kolleezje dat ik as pilot makke hie. Dêryn jou ik in antwurd op de fraach oft it Frysk âlder is as it Nederlânsk.

[Klik hjir om it kolleezje te besjen.]