Yn 2005 haw ik ûnder de titel It Húsman-geheim in pastiche skreaun op it wurk fan Dan Brown. It ferhaal mei perfester Teo Loog yn ‘e haadrol giet oer in geheimsinnige moard yn it Jopy Húsmanmuseum. It is ferskynd yn it tydskrift Farsk. No haw ik it ynsprutsen. De audioferzje duorret 63 minuten. Hy kin hjirboppe op YouTube beharke wurde. Jo kinne him hjirûnder yn de foarm fan twa mp3-bestannen downloade.

[Klik hjir om diel 1 te beharkjen.]
[Klik hjir om diel 2 te beharkjen.]