It Ingelsk wurdt heeltyd mear in taal dy’t yn brede rûnten brûkt wurdt yn Fryslân. Dat makket dat dy taal in konkurrint wurdt fan it Nederlânsk en Frysk. Op itnijs.nl haw ik der in snipeltsje út eigen ûnderfining oer skreaun.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]