Yn it kollum foar It Nijs haw ik ris besjoen oft fûle resinte diskusjes yn Fryslân ek te ferklearjen binne mei de politeness theory fan Brown en Levinson. It is wat spekulatyf en dy’t it better wit, moat der mar op reagearje.

[It stik is hjir te lêzen.]