Op 23 juny is der fan my op It Nijs in kollum ferskynd mei de titel ‘Twataligens yn ‘e polityk yn België en Fryslân’. Ik meitsje dêryn in ferliking tusken de omgong fan ‘e polityk mei de twa offisjele talen yn ‘e beide neamde gebieten.

[De kollum is hjir te lêzen.]