De betsjutting fan it wurd ‘frije’ is yn ‘e rin fan ‘e tiid frijwat opskood. Foar De Moanne haw ik der in snipeltsje oer skreaun.

[Klik hjir om it te lêzen.]