De Nederlânske Ryksoerheid is net fan doel om folle hurder te wurkjen foar de lytse talen lykas it Frysk. Dat is rûchwei it boadskip fan it ferslach dat it Ministearje fan Binnenlânske Saken dizze wike skreaun hat fan it eigen taalbelied. Omdat de Nederlânske oerheid it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen fan minderheden ûnderskreaun hat, moat it ministearje om ‘e pear jier sa’n ferslach by de Ried fan Europa ynleverje.

[Klik hjir om fierder te lêzen op itnijs.frl.]

[Een iets kortere Nederlandse versie staat hier.]