Schermafbeelding 2016-02-07 om 02.06.10It Nederlânsk hat ‘kussen’, it Dútsk ‘küssen’, it Ingelsk ‘to kiss’ en it Deensk ‘kysse’, mar it Frysk hat net in wurd dat dêrop liket, dat hat mei ‘tútsje’ in heel oar wurd. Ik krige de fraach hoe’t dat kin. Yn in taalsnipeltsje op de website itnijs.nl fan de Ried fan de Fryske beweging besykje ik in foarriedich antwurd te jaan.

[Klik hjir om it stik op itnijs.nl te lêzen.]