By myn witten noch net earder beskreaun is it betsjuttingferskil tusken line en lijn yn it Frysk. Foar De Moanne haw ik der in taalsnipel oer skreaun.

[Klik hjir om it him te lêzen.]