In pear dagen lyn is by in ferkiezing fan it INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) it wurdsje ‘me’ as stomste Nederlânske wurd fan 2015 út ‘e bus kaam. It giet om it besitlik foarnamwurd ‘me’, bygelyks yn ‘dat is me huis’. Dat is in nuvere kar, want dat besitlik foarnamwurd […]

[Klik hjir om de column oer ‘me huis’ yn syn gehiel te lêzen op itnijs.nl.]