Hjoed hienen wy op NHL Stenden in meirindei: learlingen út it fuortset ûnderwiis koenen meirinne mei de stúdzje dy’t se letter mooglik folgje wolle. Hjir folgje in pear learlingen mei de earstejiersstudinten Frysk it fak syntaksis yn in krekt wat te lyts lokaaltsje.