Op dizze website hâld ik al withoelang in wurdlist by mei suggestjes foar it oersetten fan Nederlânske begripen yn it Frysk. De foarbije moannen haw ik de list in moai stikje útwreide mei wurden dy’t ik yn boeken, yn it praat fan minsken om my hinne of yn neislachwurken tsjinkaam bin. As ik Word leauwe mei, steane der no 2.563 Nederlânske begripen mei oersetideeën yn.

Fansels is it net in list dy’t jo brûke kinne om begripen sûnder beroai ien-op-ien te fertalen, de kop moat der al by en jo moatte in soad begripen foardat jo se brûke grif efkes opsykje om der wat gefoel foar te krijen, mar as helpmiddel hoopje ik dat de list minsken helpe kin om moai idiomatysk Frysk te skriuwen.

Dat der ferlet fan is, docht wol bliken út de statistykjes dy’t myn site byhâldt. Nei in Nederlânsktalich stik oer ûntleding is de wurdlist it populêrste ûnderdiel fan myn website. De list wurdt alle dagen yn trochsneed njoggen kear oproppen. Dat falt my net ôf. Soms lês ik in Frysktalich stik en dan tink ik ynienen by in formulearring: hee, soe de skriuwer dêr myn wurdlist foar rieplachte ha?

[De list stiet hjirre.]