Op 22 septimber hawwe dosinten en studinten Frysk fan de NHL in ekskurzje makke nei de bosk fan Ypeij. Skriuwer Durk van der Ploeg wie derby en joech in lêzing oer syn boek De Belvedêre, dat giet oer Age Looxma Ypeij, dy’t grut wurden is yn filla Vijversburg yn de bosk fan Ypeij. Hjirûnder in pear fotootsjes fan de dei.

[Klik hjir foar mear yndrukken fan NHL-aktiviteiten.]

ekskurzje