De oefenkolleezjes as tarieding op it kennisassessment foar studinten Frysk wurde dit jier foar in part jûn yn de foarm fan selsstúdzje mei fideokolleezjes. Ik ha ien dêrfan op myn website set. Hy is hjirûnder te besjen.

[Klik hjir foar alle online-fideokolleezjes.]