De Afûk hat dizze wike in nije, bewurke printinge útbrocht fan Snååk Frasch en fan de Wurdlist Noardfrysk. Dy foarmje tegearre in learmetoade foar it Noardfryske dialekt Mooring.

De earste printinge datearret fan 2004. Yn de twadde printinge binne flaters korrizjearre, de tekst is omset nei de Steatestavering fan 2015 en guon teksten binne ferfongen of oanpast.

[Klik hjir om Snååk Frasch te bestellen yn de webshop fan de Afûk.]

[Klik hjir om de Wurdlist Noardfrysk te bestellen yn de webshop fan de Afûk.]