Foar de site fan De Moanne haw ik in taalsnipel skreaun mei as titel ‘Heiß-Kuhl-Fete’.

[It stik is hjir te lêzen.]