Yn it nijste nûmer fan it tydskrift De Nije steane njoggen Fryske oersettingen fan it gedicht Office Friendships fan Gavin Ewart. Der is ek ien fan my by: