Fjouwer studinten Frysk fan NHL Stenden ha hjoed har diploma krigen. It wie net altyd maklik foar har yn it coronajier, mar se ha trochpakt.

Marieke, Simone, Geeske en Gerla, fan herten lokwinske mei it moaie resultaat. Alle goeds foar de kommende jierren. Ik sil jim misse.