Op freed 25 jannewaris hâld ik yn doarpshûs De molewjuk yn Bitgummole in praatsje oer it taalferskaat yn Fryslân. Dat doch ik op fersyk fan ‘e krite Karel Roorda. De jûn begjint om 20.00 oere.