academiafranekerensis_lc_16_01_2017
josebruiningYn opdracht fan de Ried fan de Fryske beweging haw ik in rige koarte publykslêzingen opnaam. De sprekkers binne Fryske akademisy, dy’t foar in breed publyk in fraach beantwurdzje. Alle lêzingen binne Frysktalich. De namme fan de rige is Academia Franekerensis. De lêzingen ferskine ienris wyks op de nijswebsite itnijs.frl en de earste is hjoed online kaam. It is in lêzing fan José Bruining mei de titel ‘Wêrom sizze wy faak net wat wy bedoele?’

[Klik hjir om de lêzing te besjen.]