Dit Frysktalige fideokolleezje oer de foarming fan standerttalen is mei in steal Nederlânsktalige sosjolingwistykkolleezjes tafoege oan de side Fideokolleezjes. De kolleezjes meitsje diel út fan de NHL-kursus Taal en maatskippij.