Foar NHL-studinten dy’t it fak Taal en maatskippij folgje: kollega’s Pieter Duijff en José Bruining ha in folsleine begripelist gearstald. Yn de list wurde alle begripen út de stúdzjewizer fan it fak koart omskreaun. De bywurke list stiet as Word-bestân by it kursusmateriaal.

[Klik hjir om it bestân fuort te besjen.]

Voor NHL-studenten die het vak Taal en maatschappij volgen: collega’s Pieter Duijff en José Bruining hebben een volledige begrippenlijst samengesteld. In de lijst worden alle begrippen uit de studiewijzer fan het vak kort omschreven. De bijgewerkte lijst staat als Word-bestand bij het cursusmateriaal.

[Klik hier om het bestand meteen te bekijken.]