Meidieling foar studinten Frysk en Nederlânsk fan NHL Stenden:
De mûnlinge toetsen fan de fakken Taalteory 2 en Taal en maatskippij binne op tiisdei 6 novimber yn lokaal A 0.063. Se wurde ôfnaam troch Pieter Duijff en Henk Wolf. Elk fan jim hat oer de mail in toetstiid trochkrigen. De toets is net ornearre foar dieltiidstudinten Nederlânsk.

Mededeling voor studenten Fries en Nederlands van NHL Stenden:
De mondelinge toetsen van de vakken Taal en theorie 2 en Taal en maatschappij zijn op dinsdag 6 november in lokaal A 0.063. Ze worden afgenomen door Pieter Duijff en Henk Wolf. Elk van jullie heeft via de mail een toetstijd doorgekregen. De toets is niet bedoeld voor deeltijdstudenten Nederlands.