Wêr yn Fryslân sizze se ‘autoke’ en wêr sizze se ‘autootsje’? Wikselje -ke en -tsje inoar wol faker ôf? Yn in taalsnipel op De moanne lit ik it sjen oan ‘e hân fan noch net beskreaun dialektûndersyk fan de Fryske Akademy.

[Link nei it stik.]