Wannear kin in tiidwurdfoarm yn it Frysk de útgong -e kwytreitsje? De skriuwtaal jout dêr amper oanwizingen foar. Yn in taalsnipel foar de Moanne sykje ik om in antwurd op dy fraach.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen.]