Yn de hjoeddeiske skriuwtaal is it wurd ‘ferjierdei’ lidstok. Op taalweb.frl wurdt it sels as hollannisme oantsjut. Dat is net terjochte. Yn in taalsnipel op itnijs.frl beskriuw ik hoe’t it wurd yn de jierren tachtich út de skriuwtaal ferdwûn is.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]