Wêrom is ‘grouwéten’ (of ‘grouweiten’ of ‘grouwitten’) net perfoarst in goeie oersetting fan ‘volkoren’? Wat kin men yn it Frysk dan al sizze? Op dy fragen gean ik yn yn in snipel op ItNijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]