Wat is it meartal fan ‘beswier’ en hokker idioom bestiet der mei dat wurd? Yn in taalsnipel foar de site itnijs.frl gean ik dêrop yn.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen.]