Ferjit omdraaide tiidwurden. Ferjit ‘sleutel’. Ferjit ‘tied’. De slimste ynterferinsjes sitte yn de pragmatyk. Wat dat is, dat lis ik út yn in taasnipel op itnijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]