Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw der mar in stikje oer dat elk lêze kin.

[Klik hjir om it hele stik te lêzen op itnijs.nl.]