Yn in taalsnipel foar De Moanne brûk ik feroarjende ideeën oer moade om sjen te litten hoe’t sosjalisaasje wurket. Dan stel ik de fraach oft wy noch wol tefreden wêze moatte mei de rol fan skoallen yn de talige sosjalisaasje. It artikel hyt fan ‘Jonges yn rokjes en “Jan giet trouwen”‘.

[Klik hjir om de taalsnipel te lêzen op de site fan De Moanne.]