Sjoernalistyk Frysk komt gauris wat ûnnatuerlik oer. Wêr’t dat krekt oan leit, dêr is bytiden min de finger op te lizzen, mar op basis fan twa ûndersiken dy’t ik dien ha, kin ik der no wat konkreter wat oer sizze. Yn in taalstikje op ItNijs.frl haw ik dat dan ek dien.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]