Niis wiisde ien my op in fraach op in Frysktalige Facebookgroep, nammentlik wêrom’t Fryske froulju ‘Friezinnen’ neamd wurde – yn sawol it Frysk as it Nederlânsk. Dat is wol in nijsgjirrige fraach en it antwurd is net al te yngewikkeld. Alderearst: de ferfroulikjende útgongen -inne (Frysk) en -in (Nederlânsk) binne net mear produktyf. Se wurde […]

[De folsleine taalsnipel stiet op itnijs.nl. Klik hjir om him te lêzen.]