Foar ItNijs.nl haw ik in taalsnipel skreaun oer sykten en dan benammen oer taaleigen dat brûkber is om te skriuwen oer it coronafirus en de sykte covid-19.

[Hjir klikke om it stik te lêzen.]