Yn de rige oer wurden dy’t ûntbrekke yn de wurdboeken haw ik foar de Frysktalige nijswebsite itnijs.frl stikken skreaun oer de wurden mofke en bôlebak. Se binne te lêzen fia de ûndersteande links:

[mofke]

[bôlebak]