deitWêrom hat it Nederlânsk ‘het meer’ en it Frysk ‘de mar’? En hoe sit it mei oare gefallen dêr’t it Frysk en it Nederlânsk ferskillende lidwurden hawwe? Yn in taalsnipel op itnijs.nl beantwurdzje ik dy fragen en ik lit sjen dat lidwurden yn it Frysk fan hjoed de dei ek wikselje kinne. Sa is ‘tsjerke’ fan in de-wurd yn in it-wurd oan it feroarjen.

[Klik hjir om de taalsnipel Wêrom ‘de’ en ‘it’ te lêzen op itnijs.nl.]