Nei José Bruining en Gerbrich de Jong bin ik oan bar om in minykolleezje te jaan yn de rige Academia Franekerensis. Dy searje haw ik makke foar de Ried fan de Fryske beweging. Yn myn kolleezje gean ik yn op de wurdsjeferkiezingen fan om ‘ e jierwiksel hinnen en beantwurdzje ik de fraach ‘Wêrom is wiif it ferskriklikste Fryske wurd?’

[Klik hjir om it kolleezje te besjen.]