Ik ha myn Nederlânsk-Fryske wurdlist bywurke. Dêr steane no 2446 Nederlânske wurden yn mei faak wat minder gebrûklike Fryske oersettingen dy’t ik yn ‘e rin fan withoefolle jier yn boeken en wurdlisten tsjinkaam bin. It is gjin wurdlist foar begjinnende Fryskskriuwers, mar in helpmiddel foar sokken dy’t it ris wat oars sizze wolle as sljochtweihinne.

[Klik hjir om de bywurke wurdlist te besjen.]