Voorleesverhalen

It Húsman-geheim (earder publisearre yn it tydskrift Farsk)
download as mp3: diel 1 / diel 2

Dänen lügen nicht (earder publisearre yn it tydskrift Farsk)
download as mp4: klik

Fan ‘e brinne dy’t net neatdwaan koe (net publisearre)
download as mp3: klik