Hörgeschichten

Foarlêsferhalen * Voorleesverhalen * Audio stories
It Húsman-geheim (earder publisearre yn it tydskrift Farsk)
download as mp3: diel 1 / diel 2

Dänen lügen nicht (earder publisearre yn it tydskrift Farsk)
download as mp4: klik

Fan ‘e brinne dy’t net neatdwaan koe (net publisearre)
download as mp3: klik
It oangesicht fan ‘e reade dea (oersetting fan in ferhaal fan Edgar Allan Poe, net publisearre)
download as mp3: klik

It X’enearre stik (oersetting fan in ferhaal fan Edgar Allan Poe, net publisearre)
download as mp3: klik

Meisleept yn de Maelström (oersetting fan in ferhaal fan Edgar Allan Poe, net publisearre)
download as mp3: klik

Grymgnyskje (oersetting fan in ferhaal fan Edgar Allan Poe, net publisearre)
download as mp3: klik