Wäl is Henk? (Seeltersk)

Min Noome is Henk Wolf. Iek bän Sproakwietenskupper. Iek häbe hoast twintich Jier Sproakwietenskup unnergjuchten foar ju NHL Stenden Hogeschool in Ljouwert/Leeuwarden un Grins/Groningen. Deerieuwenske häbe iek n Masse Ure Boaze heeuwed, deerunner Afûk, CITO, Fryske Akademy, do Universitäten fon Amsterdam, Flensburich un Groningen, ferskedene Saitengen un Tiedskriften un Omrop Fryslân. Iek häbe moor as fieuwhunnert Seken feröffentlikt, deerunner ferskedene Bouke. Apstuuns is mien wichtichste Boantje wietenskuppelk Beapdraagde foar’t Seeltersk bie ju Ooldenburichske Loundskup.

Op disse Siede fiende Jie Links ätter Portfolien, do n bitjen deerfon wieze, wat ik aal moaked häbe.

Uurse Sieden fon mie:

In do foulgjende Portfolien fiende Jie Informationen uur aal, wät iek moakje un moaked häbe:


Ferskedene Seken

Stimoarbait

Leerbouke un so

Literatuur

Unnergjucht

Foarskenge

Fernsehen

Uursättengen